Сертификати

Тивит – Сертификати

В съответствие с Директива 89/106/ЕЕС на Съвета на Европейската общност от 21 Декември 1988 г. За хармонизиране на законите, наредбите и административните разпоредби на страните членки по отношение на строителните продукти (Construction Products Directive – CPD), изменена с Директива 93/68/ЕЕС на Съвета на ЕО от 22 Юли 1993 г., въведена в българското законадателство с част втора на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти е установено, че строителните продукти, термоизолационни блокове за зидария, Тивит 125 и Тивит 250 притежават сертификати за производствен контрол и възоснова на тях фирма „Ювема“ ЕООД издава Декларации за съответствие, което е задължително за изграждащи елементи и притежава знака  (знака за Европейско съответствие).

  • ЕС-Сертификат за производствен контрол – Блок за зидария „ТИВИТ 125“
  • Протокол от изпитване – Блок за зидария „ТИВИТ 125“
  • ЕС-Сертификат за производствен контрол – Блок за зидария „ТИВИТ 250“
  • Протокол от изпитване – Блок за зидария „ТИВИТ 250“
  • Декларация за съответствие
  • Сертификат за Енергийна Ефективност
  • Термоизолационна мазилка
  • Термоизолация на подове
  • Пожарна аварийна безопастност
  • Грамота от Технически Панаир „Есен 2009“ Пловдив. – виж грамота

За да се избегне незаконно копиране на нашите сертификати моля обадете се или изпратете имейл с запитване за да Ви изпратим копие на гореспосочените.